AVÍS LEGAL

Dades del responsable

 • Identitat del responsable : Oriol Viñolas
 • Nom comercial : ENTRAMAT, S.C.C.L.
 • NIF/CIF : F60785639
 • Correu electrònic : info@entramat.coop

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i les condicions legals que defineixen les relacions entre ell i ENTRAMAT com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la navegació.

ENTRAMAT, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació d’usuaris i clients amb plenes garanties i de complir amb els requisits estatals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’us

Les presents condicions generals regulen l’ús de les pàgines que formen part del lloc web d’ENTRAMAT incloent el simple accés, els continguts i els serveis que s’hi posen a disposició. Tota persona que accedeixi a la web https://entramat.coop (“usuari”) accepta sotmetre’s a les condicions generals vigents a cada moment per al portal web de ENTRAMAT.

Dades personals que es recullen i com ho realitzem

Llegiu la Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ENTRAMAT. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il•lícites o lesives o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d’aquesta web, se’n prohibeix la reproducció, la distribució o la modificació, total o parcial, tret que es compti amb la corresponent autorització, i qualsevol altra vulneració dels drets del prestador o nostre com a legítim titular.

En la utilització de la web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui perjudicar la imatge, els interessos i els drets d’ENTRAMAT o de tercers o que pogués perjudicar, inutilitzar o sobrecarregar el portal ENTRAMAT o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són enterament fiables i que, per tant, ENTRAMAT no pot garantir la inexistència de malware o d’altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els documents electrònics i els fitxers que contenen, encara que hagi previst tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a ENTRAMAT poden ser emmagatzemades en bases de dades, automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a ENTRAMAT, que assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, la integritat i la qualitat de la informació que contenen, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i ENTRAMAT utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, que garanteixen les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

ENTRAMAT també posa a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ENTRAMAT. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial titularitat d’ENTRAMAT.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, i això inclou sense caràcter exhaustiu el text, el programari, els continguts podcast (estructura, selecció, ordenació i presentació), fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel•lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a ENTRAMAT indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel•lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel•lectual assenyalats i una declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web ENTRAMAT proporcionen enllaços a altres llocs web propis i a continguts que són propietat de tercers.

Exclusió de garanties i responsable

ENTRAMAT no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin provenir de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il•lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il•legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre ENTRAMAT i els usuaris dels serveis telemàtics presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte

En el cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal ENTRAMAT, cal que s’adreci a info@entramat.coop

Pin It on Pinterest